هیت مأموریت سازمان بین المللی مهاجرت در افغانستان

سازمان بین المللی مهاجرت یا (آی او ایمIOM - ) برای تشویق توسعه اقتصادی و اجتماعی از مجرای مهاجرت فعالیت داشته، و به این اصل که مهاجرت انسانی (بشری) و منظم به نفع مهاجران و اجتماعات است، متعهد میباشد. سازمان بین المللی مهاجرت از سال ۱۹۹۲ میلادی در افغانستان حضور دارد، و در مشارکت نزدیک با نهاد های حکومتی در سطح ملی و محلی، سازمان های غیر حکومتی، نهاد های اجتماعی  و مجامع تمویل کننده جهت رسیدگی به چالش های مبرم و پیچیده درعرصه مدیریت مهاجرت برای اینکه به نیاز های ناشی از شرایط اضطراری بشری در کشور جوابگویی صورت گرفته باشد، و برای اطمینان از بهبود شرایط زندگی جوامع آسیب پذیر، کار و فعالیت مینماید .