اگر شما شکایت و یا هم نگرانی نسبت به تجربه خویش از سازمان بین المللی مهاجرت دارید، لطفأ از طریق ایمیل آدرس ذیل با ما در تماس شوید:

iomkabulch@iom.int 

در صورتیکه شما علاقمند تماس تلفونی با ما باشیدی، شما میتوانید از طریق شماره  ۱۵۱ ۸۰۵ ۷۲۹ (۰) ۹۳ +  با ماشین پاسخدهی اتومات وصل گردید.

نگرانی ها یا شکایات خویش را با اسم و شماره تماس خویش بگزارید.