افغانستان در معرض تعدادی از چالش های شرایط اضطراری بشری اعم از جنگ و آفات طبیعی قرار دارد. برای پاسخ به این چالش ها فعالیت های مساعدت های اضطراری و پسا اضطراری سازمان بین المللی مهاجرت یا (آی او ایم) در  افغانستان در کاهش خطرات، آمادگی، جوابگویی و احیأ، در هماهنگی نزدیک با همکاران دولتی و نهاد های بشردوستانه مورد اجرأ قرار میگیرند.