هیت مأموریت سازمان بین المللی مهاجرت در افغانستان در سال ۱۹۹۲ میلادی تاسیس شده و  حضور بدون وقفه خویش را در کشور حفظ نموده است کرده است. دفتر (آی او ایم) در افغانستان یکی از بزرگترین مأموریت های این سازمان در سطح جهان با داشتن بیشتر از ۳۹۰ کارمند و دفاتر در کابل، بدخشان، بلخ، بامیان، هرات، کندهار، ننگرهار، نیمروز و پکتیا، میباشد.

 سازمان بین المللی مهاجرت در حال حاضر دسته از ابتکارات کمک های بشری، ثبات اجتماعی و مدیریت مهاجرت را در تشریک مساعی با همکاران دولتی و بشری و همچنان مقامات محلی در افغانستان، تطبیق مینماید.

بودیجه فعالیت های سازمان بین المللی مهاجرت يا (آی او ایم) در افغانستان توسط آسترالیا، اطریش، کانادا، دنمارک، کمیسیون اروپا، جرمنی، جاپان، هالند، ناروی، سویدن، شاهی متحده انگلستان، آیالات متحده آمریکا و دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد یا (یو این او دی سی).

مأموریت سازمان بین المللی مهاجرت

 سازمان بین المللی مهاجرت به این اصل که مهاجرت انسانی و منظم به نفع مهاجران و جامعه بوده، متعهد است.

سازمان بین المللی مهاجرت به عنوان یک سازمان رهبری کننده جهانی در مهاجرت، با همکاران خویش در جامعه بین المللی برای موارد ذیل عمل میکنید:

  • همکاری در رفع چالش های رو به افزایش عملیاتی در مدیریت مهاجرت.
  • ارتقأ فهم درست از مسایل مربوط به مهاجرت.
  • تشویق و ترغیب رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی از مجرای مهاجرت.
  • حمایت از کرامت انسانی و رفاه مهاجران.

 

برگه معلوماتی هیت مارموریت سازمان بین المللی مهاجرت را از این چا دریافت نمایید