سازمان بین المللی مهاجرت یا (آی او ایم) که در سال ۱۹۵۱ تأسیس شده، سازمان رهنبری کننده  بین الحکومتی در ساحه مهاجرت  میباشد که با همکاران حکومتی، بین الحکومتی و غیر حکومتی  از نیزدیک کار و فعالیت مینماید.

با داشتن ۱۵۶ کشور عضو، و با ۱۰ کشور با نقش نظارتی و دفاتر در بیشتر از ۱۰۰ کشور جهان، سازمان بین المللی مهاجرت مختصأ به ترویج مهاجرت انسانی و منظم به نفغ همگان، فعالیت مینماید. این کار را با ارایه خدمات و مشورت ها به حکومت ها و مهاجران، انجام میدهد.

سازمان بین المللی مهاجرت یا (آی او ایم) در کمک به حصول اطمینان پرامون مدیریت منظم و انسانی مهاجرت جهت ترویج همکاری های بین المللی در مسائل مهاجرت جهت همکاری در جستجو برای راه حل های عملی برای کشکلات مهاجرت فراهم آوری کمک های بشردوستانه برای مهاجرین نیازمند، بشمول پناهندگان و بیجا شدگان داخلی.

اساسنامه سازمان بین المللی مهاجرت یا (آی او ایم) رابطه میان مهاجرت و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  و همچنان آزادی زفت و آمد را به رسمیت میشناسد.

سازمان بین المللی مهاجرت یا (آی او ایم) در چهار حوزه گسترده مدیریت مهاجرت، کار میکند:

  • مهاجرت و انکشاف
  • تسهیل مهاجرت
  • تنظیم مهاجرت
  • مهاجرت اجباری

فعالیت های سازمان بین المللی مهاجرت که دربر گیرنده ساحات فوق است مشمول ترویج حقوق بین المللی مهاجرت، مباحثات و رهنمود های پالیسی، حفاظت حقوق مهاجران، بهداشت مهاجرت و ابعاد جنسیتی مهاجرت، میباشند.

برای معلومات بیشتر در زمینه به سایت انترنیتی جهانی سازمان بین المللی مهاجرت (آی او ایم) مراجعه نمایید.