سازمان بین المللی مهاجرت یا (آی او ایم) دوشادوش حکومت ها و مهاجران  برای تسهیل و تنظیم مهاجرت، کار مینماید. این شامل ترویج قانون (حقوق) مهاجرت، بحث و رهنمایی پالیسی، تحفظ حقوق مهاجران، صحت مهاجرت و بعد حنسیتی (حندر) مهاجرت، میگردد. فعالیت های مدیریت مهاجرت سازمان بین المللی مهاجرت یا ( آی او ایم) در حال حاضر روی ساحات ذیل متمرکز میباشد: