به عنوان یک سازمان بین الحکومتی پیشتاز که با مهاجران و حکومت ها برای پاسخگویی به چالش های معاصر مهاجرت فعالیت دارد، سازمان بین المللی مهاجرت یا (آی او ایم) به فراهم سازی معلومات، مشورت ها و حمایت از تلاشهای مزید شرکا خویش برای توسعه پالیسی ها و استراتیزی های مأثر ملی، منطقوی و جهانی مهاجرت، میپردازد.