پاسخ به بیجاشدگی از وزیرستان شمالی

عملیات نظامی در مناطق وزیرستان شمالی کشور باکستان منجر به بیجاشدن ۱۵،۰۰۰ خانواده از دو طرف سرحد افغانستان و پاکستان، شده است. بیشتر از خانوانده ها به داخل افغانستان در ولایات خوست و پکتیکا آواره شده اند. سازمان بین المللی مهاجرت در تشریک مساعی و مشارکت با همکاران خویش از حکومت و سایر نهاد های خیریه به پاسخگویی به نیازهای خانواده های افغان که از وزیرستان شمالی آواره شده اند، پرداخته است.