امضأ تفاهمنامه همکاری میان سازمان بین المللی مهاجرت

Date Published: 
Sunday, May 10, 2015

۱۱ ماه می سال ۲۰۱۵ میلادی ( ۲۱ ماه ثور سال ۱۳۹۴) - سازمان بین المللی مهاجرت یا (IOM) و وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان د.ج.ا.ا یک تفاهم نامۀ همکاری را دیروز در کابل به امضأ رسانیدند.

این تفاهمنامه چهارچوب مؤثر همکاری میان سازمان بین المللی مهاجرت یا (IOM) و وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان را در راستای حمایت از مهاجرین، عودت کنندگان و بیجا شده گان داخلی افغان، را فراهم خواهد ساخت.

خانم لورا تامپسون معاون ریس عمومی سازمان بین المللی مهاجرت حین امضأ این تفاهمنامه از جانب سازمان بین المللی مهاجرت در کابل پایتخت افغانستان، در حالیکه در مراسم امضأ تفاهمنامه سخن میگفت، مراتب امتنان خویش را به وزارت امور مهاجرین برای همکاری های دراز مدت شان، ابراز نمودند.

خانم لورا تامپسون گفت " این تفاهم نامه انعکاس دهنده همکاریهای طولانی مان، در آینده خواهد بود"، وی افزود " ما با هر آنچه در توان داریم برای حمایت از افغانستان و فعالیت وزارت امور مهاجرین، ادامه خواهیم داد".

 سازما ن بین المللی مهاجرت در همگاری نزدیک با وزارت امور مهاجرین از سال ۲۰۰۲ میلادی ازطریق فراهم سازی کمک های مستقیم برای مهاجرین آسیب پذیر افغان و حمایت از تلاش های وزارت امور مهاجرین در ارتقأی ظرفیت بمنظور ارایه مؤثر و بهره ور خدمات  اعم در سطوح مرکز و ولایات، فعالیت داشته است.

حمایت های ارایه شده چند بعدی توسط سازمان بین المللی مهاجرت شامل رهنمایی ها برای توسعه و تطبیق پالیسی، استراتیژی و برنامه های ملی معطوف به مسایل محافظت و حمیات از مهاجرین، عودت کنندگان و بیجا شدگان داخلی با تمرکز به موضوع بازگشت و ادغام مجدد؛  تسهیل مشارکت دولت جمهوری اسلامی افغانستان در روند های مشورتی منطقوی مربوط به مهاجرت؛ و کار با وزارت امور مهاجرین در جهت بلند بردن سطح آگاهی عامه در خصوص چالش ها و خطرات ناشی از مهاجرت های غیر اصولی، میباشد.

سازمان بین المللی مهاجرت با استفاده از تجارب بین المللی خویش در امر مدیریت مهاجرت جهت فراهم سازی رهنمایی ها، آمورش ها و کمک های تخنیکی برای وزارت امور مهاجرین، خواهد پرداخت.  

وزیر امور مهاجرین آقای سید حسین عالمی بلخی نیز دیدگاه شان را در مورد درو نما وزارت بصورت همه جانبه بیان داشتند.

ایشان گفتند " اگر خواسته باشیم که افغانستان یک کشور عیار با مقتضیات جهانی شدن بوده و با سایر ملت ها در جهان وصل باشند، ما بایست به مدیریت مهاجرت توجه داشته باشیم"، ایشان افزودند" پلان های وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان برای پیشرفت و تعالی بدون همکاری با سازمان بین المللی مهاجرت، امکان پذیر نخواهد بود".

هم سرحدی بودن با شش کشور و بهبود از چند دهه جنگ، دگرگونی های مهاجرت در افغانستان بگونه پیچیده و پایدار در حال تحول بده است.

خانم لورا تامپسون معاون ریس عمومی سازمان بین المللی مهاجرت گفت " دریافت راه حل دایمی برای چالش های مهاجرت در افغانستان مستلزم هکاران متعهد میباشد"، وی می افزاید " من یقین دارم که رابطه قوی مان با وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان به توسعه خویش در جهت مثبت ادامه خواهد داشت".

 

برای معلومات بیشتر، با نصیر احمد حیدرزی) nhaidarzai@iom.int ، 0093(0) 794 100 542 ( و یا با مت گریدن        ( mgraydon@iom.int ، 0093(0) 794 100 546 ) در تماس شوید.