سازمان بین المللی مهاجرت نیاز مندیهای اطفال زیر سن اخراج شده افغان را برجسته می سازد

Date Published: 
Friday, December 4, 2015

اطفال زیر سن دسته عظیمی از عودت کنندگان آسیب پذیر افغان را از کشور ایران تشکیل میدهد، نیازمندیهای این دسته که به سفرهای خطیر فرامرزی پرداخته اند، همواره از نظر انداخته شده است.

سازمان بین المللی مهاجرت یا ( آی او ایم) با بیشتر از ۱۸،۰۰۰ تن از اطفال زیر سن بدون همراه مساعدت نموده است که از کشور ایران در طول همین سال عودت نموده اند و اکثر شان را پسران تشکیل میدهد. بیشتر شان بین سنین ۱۲ و ۱۷ سال میباشند، این در حالیست که سازمان بین المللی مهاجرت با اطفال خورد سن الی ۱۰ ساله نیز مساعدت نموده است.=

دسترسی به فرصت های محدود اقتصادی در افغانستان و اغلباً در موقف نان آور اصلی خانواده، این اطفال جهت مشاغل شاقه و فرستادن پول به خانواده های شان به آنطرف سرحد بگونه قاچاق منتقل می شوند. این درحالیست که اکثر شان در ایران باقی میمانند، اطفال زیر سن بصورت روز افزون در تلاش رسیدن به ترکیه و اروپا هستند.

اقای ریچارد دانزگر رئیس عمومی هیت مأموریت سازمان بین المللی مهاجرت در افغانستان میگوید  "اطفال زیر سن با تحدیدات جدی بهره برداری و سؤ استفاده حین قرار گرفتن به دست قاچاقبران مواجه میباشند" وی می افزاید "هرچند، با توجه به فقدان فرصت های کاری در افغانستان، اغلباً به علت گزینه های اندک تن به چنین مسافرت های پر خطر میدهند".

یک طفل ۱۵ ساله افغان که از کشور ایران رد مرز گردیده است در مورد اینکه یگانه نان آور خانواده دارای پنج عضو در ولایت هرات میباشد، به سازمان بین المللی مهاجرت چنین حکایت می نماید.

" پدرم یک شخص خیلی محسن بوده و قادر به انجام کار نمی باشد، بناً مرا به ایران فرستادند،" پسرک به سازمان بین المللی مهاجرت اظهار داشت. وی افزود: "قاچاقبران ۳۰ تن مان را در یک موتر برای عبور از مرز قرار دادند. در ایران در یک ساحه کار ساختمانی کار یافتم. من باید خریطه های سمنت به وزن ۵۰ کیلو گرام را منتقل مینمودم، این کار خیلی دشوار بود. ولی میتوانستم به خوانواده خویش پول و برادرانم را به مکتب بفرستم. روزی پولیس ساحۀ  ساختمانی را محاصره نمود و ما را به یک اردوگاه انتقال داد. ما باید مبلغی را به گونۀ جرمانه قبل از آنکه ما را به افغانستان اخراج نمایند بپردازیم".

بعضی از اطفال زیر سن در ایران قبل از آنکه به منزل مقصود خویش برسند و شروع به کار نمایند دستگیر میشوند، که منجر به قرضداری شان از قاچاقبران میگردد و بعد از رد مرز شدن شان در مرز گیر می مانند.

"پدرم در یک موسسه غیر حکومتی در کندز کار مینمود، وی به زرب گلوله پیشروی چشمانم کشته شد"، این موضوع را یک طفل ۱۳ ساله که از ایران رد مرز شده بود به کارمندان سازمان بین المللی مهاجرت در اسلام قلعه بیان داشت. وی افزود "برای آنکه بقیۀ اعضای فامیلم را حمایت نمایم گزینه دیگری جز رفتن به ایران برایم باقی نمانده بود. ولی قبل از آنکه به مقصد برسم، دستگیر و اخراج گردیدم".

سازمان بین المللی مهاجرت البسه و غذا و همچنان محل بودباش را برای آن پسر در مرکز ترانزیتی خویش فراهم نمود. یکی از اعضای فامیل وی در ولایت کندز تثبیت گردید، وی بگونه محفوظ به آنان توسط سازمان بین المللی مهاجرت ملحق گردید.

بین ماه جنوری الی نومبر سال ۲۰۱۵ میلادی، جمعاً  بتعداد ۱،۸۳۰ تن از اطفال زیر سن توسط سازمان بین المللی مهاجرت در نقاط مرزی اسلام قلعه و میلاک بین کشور ایران و افغانستان مساعدت شده اند. کارمندان سازمان بین المللی مهاجرت در سرحد به اطفال زیر سن عودت کننده کمک های چون محل بود باش مؤقت، خدمات صحی، رد یابی و تشخیص خانواده های شان و در صورت نیاز رجعت دادن شان به مراکز حمایتی و یا هم انتقال آنها به خانواده های شان، را فراهم می نماید.

آقای دانزگر میگوید "نیاز به تلاش های زیاد در بخش تفهیم اطفال زیر سن در خصوص خطرات ناشی از قاچاقبری و مهمتر از همه، فراهم نمودن فرصت های بهتر برای شان در افغانستان، وجود دارد".

از سال ۲۰۰۹ میلادی بدینسو با کمک های مالی حکومت جاپان و صندوق وجهی مشترک بشر دوستانۀ سازمان ملل متحد وسازمان بین المللی مهاجرت مساعدت های پس از عودت را به افغانهای  آسیب پذیر فاقد مدرک که در حال عودت از ایران و پاکستان می باشند،فراهم ساخته است.

برای معلومات بیشتر لطفاً به آدرس ذیل با ما به  تماس شوید:

نصیر احمد حیدرزی، +93 794 100 542, nhaidarzai@iom.int