سازمان بین المللی مهاجرت یا (آی او ایم) عودت داوطلبانه ۱۲۵ تن شهروندان افغان را از آلمان حمایت می نماید

Date Published: 
Wednesday, February 24, 2016

کابل-  روز چهار شنبه پنجم حوت سال روان هجری شمسی، ۱۲۵ تن از شهروندان افغان به همکاری مساعدت های عودت داوطلبانه و استقرار مجدد سازمان بین المللی مهاجرت یا (آی او ایم) از کشور آلمان بگونۀ  داوطلبانه به کابل بازگشت نمودند. این دسته از عودت کنندگان که شامل ۱۰۷ تن ذکور و ۱۸ تن اناث شامل ده طفل میباشند یکجا با اعضای فامیل های شان (مجمعاً  ۱۳ فامیل) به کشور باز گشته اند. آنان بگونۀ مصؤن به کابل رسیدند که با پذیرایی کارمندان این سازمان و مقامات حکومتی  روبرو شدند.  این سفر، باپرواز از فرانکفورت کشور آلمان الی نشست در میدان هوایی کابل، بگونۀ  روان سپری شده است.

دفتر سازمان بین المللی مهاجرت برنامه ریزی پرواز، ورود و پذیرایی از عودت کنندگان را با حکومت افغانستان و مقامات میدان هوایی کابل هماهنگ نموده است. عودت کنندگان از مساعدت های عودت و پذیرش در کشور شان مستفید خواهند شد که شامل اقامت مؤقت، تأمین مصارفات ترانسپورت الی مقصد اصلی شان در کشور، میباشد.

برنامه مساعدت های عودت داوطلبانه و استقرار مجدد سازمان بین المللی مهاجرت یا (آی او ام ) در افغانستان از سال ۲۰۰۳ میلادی بدینسو  در هماهنگی نزدیک با شبکه وسیع از همکاران پیش برده میشود. مساعدت های عودت و پذیرش گام عمده برای حصول اطمینان پیرامون عودت مصؤن، با عزت و با مدیریت بشری عودت کنندگان مهاجر میباشد. رئیس هیئت مأموریت و نمایندۀ ویژه سازمان بین المللی مهاجرت در افغانستان، آقای لورانس هارت میگوید " مساعدت های عودت داوطلبانه و استقرار مجدد بدیل مثبت در برابر سایر انواع عودت و یا هم گزینش اقامت در کشور اصلی با امکانات محدود برای آمیزش و سهیم شدن در اجتماعات میزبان، میباشد. این مساعدت ها زمینه آنرا برای مهاجرین فراهم میسازد تا در مورد آینده خویش دوباره فکر نمایند و تصمیم آگاهانه را قبل از عودت شان اتخاذ نمایند".

عودت های داوطلبانه از کشور آلمان به افغانستان طی سال ۲۰۱۵ میلادی بگونۀ قابل ملاحظه افزایش یافته  است. آمار های دست داشته نشان میدهد که در سال ۲۰۱۴ میلادی ۹۲ تن بگونۀ داوطلب عودت نموده و در سال ۲۰۱۵ میلادی این رقم به ۳۰۴ تن افزایش نموده که تخمیناً ۷۰ در صد افزایش را نسبت به سال ۲۰۱۴ نشان میدهد.  اکثر این عودت کنندگان به کابل و سایر مناطق در سراسر کشور بازگشت نموده اند.

وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان دولت جمهوری اسلامی افغانستان، آقای سید حسین عالمی بلخی  افزود “ حکومت افغانستان  عودت داوطلبانه اتباع خود را از کشور های خارجی به افغانستان استقبال نموده و تلاش های لازم را برای همکاری بیشتر با ایشان به خرچ خواهد داد". 

درخواست ها برای عودت داوطلبانه از کشور آلمان به افغانستان در جریان هفته اخیر بطور قابل ملاحظه در حال افزایش بوده است و به استناد سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم آلمان تخمیناً به تعداد ۱،۰۰۰ تن مهاجرین افغان در آلمان بگونۀ  داوطلبانه خواستار بازگشت عاجل شان به افغانستان شده اند.

رئیس هیت مأموریت سازمان بین المللی مهاجرت در آلمان خانم ارجنتینا سزابادوس اظهار داشت " دلایل عمده برای درخواست عودت کنندگان برای بازگشت شان به افغانستان همانا تصور محدودیت در فرصت های دراز مدت شان در کشور آلمان و همچنان امکانات محدود برای یکجاشدن دوباره شان با فامیل های شان بوده است". 

یکی از عودت کنندگان در میدان هوایی بین المللی کابل به سازمان بین المللی مهاجرت گفت " ما از کمک سازمان بین المللی مهاجرت برای زمینه سازی سفر مان به کشور سپاسگزاری مینماییم.  از رسیدن به وطنم خیلی خوشحال هستم، و میخواهم از آنچه که در کشور خود در دست داریم  استفاده اعظمی کنم".

 

برای معلومات بیشتر، لطفأ با دفتر سازمان بین المللی مهاجرت در افغانستان:

 آقای نصیر احمد حیدرزی، ایمیل : nhaidarzai@iom.int، شماره تماس: 794 100 542  0093

و یا با دفتر این سازمان در آلمان:

خانم مریان بین بو پفستیریر، ایمیل: mbenbow@iom.int, شماره تماس: 0049 911 4300 120